start

Om min konst


Jag arbetar i gränslandet mellan naturen och mig själv och utforskar min syn på den värld jag lever i. Hierarkier finns överallt. Mellan människor och djur, växter, liv. En enskild människas berättelse kan vara lika viktig för hen, som det som står skrivet i en historiebok Och hur ser hierarkierna ut inom naturens ekosystem? Vem definierar hierarkierna och vad tjänar de för syften?


Granskogsplantage, vandringsleder, parker. Beståndsdelarna är vuxna ur jorden, men är det "natur"? Finns det någon natur kvar, och hur definierar man den i så fall? När jag tecknar ett ogräs, en bit stenlav eller några vattenbubblor, låter jag det ta tid. Teckningarna blir ofta stora (som i projektet och utställningen Ogräs, 2019). Jag träffar människor jag inte känner, och lyssnar till deras berättelser. De inspelningar jag gör sätts ibland samman med mina teckningar, objekt och skulpturer, eller så går de att lyssna till på olika platser ute (som nu senast i Monument över de viktigaste platserna, 2020)


Det intressanta finns i de historier som inte marknadsför sig själva, bland de växter som rensas bort och bland de platser som vi bara går förbi. Med lera gör jag avtryck av träd, stenar och mark. Gjuter avtrycket och får syn på de spår naturen lämnat i min form. Avtrycken får samspela med idén om den sköna, idealiserade bilden av natur. Jag vill därigenom ifrågasätta min egen bekväma syn på den ordnade naturen. Naturen som en kuliss till den för oss planerade tillvaron.About my art


I work in the borderland between nature and myself and explore my view of the world I live in. Hierarchies are found everywhere. Between humans and animals, plants, life. One individual's story can be as important to her/him as what is written in a history book. And what do the hierarchies look like in nature's ecosystem? Who defines the hierarchies and what are their purposes?


Spruce trees plantations, hiking trails, parks. The ingredients are grown from the earth, but is it "nature"? Is there any nature left, and if so, how do you define it? When I draw a weed, a piece of lichen or some water bubbles, I let it take time. The drawings often become large (as in the project and the exhibition Weeds, 2019). I meet people I do not know. I listen to their stories. The recordings I make are sometimes put together with my drawings, objects and sculptures, or they can be listened to in different places (as most recently in Monument to the most important places, 2020)


The interesting things are to find in the stories that do not market themselves, among the plants that are cleared away and among the places that we just pass by. With clay I make imprints from trees, stones and soil. I cast the imprint and see the traces nature has left in my form. The imprints may interact with the idea of ​​the beautiful, idealized image of nature. I thereby want to question my own comfortable view of the ordered nature. Nature as a scenery, behind a life planned for us